Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Hengelsportvereniging HSV Binnenmaas.

Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder:
De vereniging: de hengelsportvereniging Binnenmaas gevestigd in de gemeente Binnenmaas
De statuten: de statuten van de vereniging, vastgesteld bij notariële akte d.d.20-6-1949 verleden voor notaris mr. M .F. van Straaten te Mijnsheerenland (zoals laatstelijk gewijzigd bij notariële akte, d.d.7-3-2013 verleden voor notaris mr. A.J. van Driel te Mijnsheerenland
Het bestuur: het bestuur van de vereniging 

Contributiebetaling

Artikel 2

1. De jaarlijkse contributie moet door een lid of jeugdlid bij vooruitbetaling uiterlijk op 31 december, voorafgaande aan het komende verenigingsjaar zijn voldaan. Betaling kan als volgt gebeuren:
- in contanten bij aanvang van het lidmaatschap bij de daarvoor door het bestuur aan te wijzen persoon dan wel op een andere door het bestuur aan te wijzen plaats
- door storting of overschrijving op een bank- of girorekening van de vereniging;
- door afgifte van een machtiging / automatische incasso. 

Indien de contributie niet tijdig is betaald, ontvangt het betreffende (jeugd)lid een aanmaning. Wordt vervolgens niet binnen de daarvoor in de aanmaning gestelde termijn betaald, dan kan het bestuur het lidmaatschap opzeggen. De contributie voor het komende verenigingsjaar die niet op 31 december is voldaan kan op 1 januari van dat jaar verhoogd worden met een door het bestuur vast te stellen bedrag voor administratie- en incassokosten. 

Overtredingen

Artikel 3

De overtredingen zoals bedoeld in de statuten bestaan uit:
a. het niet nakomen van de bepalingen die zijn vastgelegd in de Visserijwet 1963 en de daarop gebaseerde overheidsvoorschriften alsmede het niet nakomen van de voorwaarden van door de vereniging of een overkoepelende organisatie uitgereikte schriftelijke toestemming(en);
b. het kopen, te koop aanbieden of verkopen van vis;
c. het gebruik van verboden vis- of vangtuigen dan wel vistuigen waarvoor betrokkene geen toestemming heeft;
d. het vissen op onsportieve wijze;
e. het zich schuldig maken aan dierenkwelling;
f. het vissen zonder schriftelijke toestemming en/of meewerken aan of gelegenheid geven tot vissen zonder schriftelijke toestemming in wateren waarvan de vereniging het visrecht heeft dan wel water waarvoor de vereniging een machtiging heeft;
g. het hinderen, beledigen en bedreigen van hengelsportcontroleurs en het niet meewerken aan controle door hengelsportcontroleurs of opsporingsambtenaren;
h. onbehoorlijk gedrag en/of handelen of nalaten waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad. 

Commissie ter behandeling van overtredingen

Artikel 4

1. De commissie ter behandeling van overtredingen bestaat uit een oneven aantal leden, te weten drie leden en 2 plaatsvervangende leden. De leden en plaatsvervangende leden van de commissie worden benoemd door het bestuur op de wijze zoals vermeld in de statuten. Een plaatsvervangend lid treedt in alle rechten en plichten van het lid dat hij vervangt. 
2. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan en uit de plaatsvervangende leden een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris. 
3 Telkens wanneer door het bestuur een lid of een plaatsvervangend lid moet worden benoemd geeft het bestuur hiervan kennis aan de leden van de vereniging door publicatie in het verenigingsblad, een ander blad, via e-mail en/of via een website of op enige andere geschikte wijze. Binnen twee weken na deze kennisgeving(en) kan door negen leden gezamenlijk een kandidaat worden voorgesteld voor de benoeming tot lid of plaatsvervangend lid. Het bestuur kan dit voorstel mits dit gemotiveerd gebeurt, terzijde 
schuiven.
4 De taak van de commissie bestaat uit het behandelen van door het bestuur aan de commissie voorgelegde kwesties met betrekking tot (vermeende) overtredingen door (jeugd)leden van de vereniging evenals het uitbrengen van een gemotiveerd advies aan het bestuur met betrekking tot deze (veronderstelde) overtredingen.
5 De commissie kan zelf de volgende besluiten nemen: de zaak te seponeren (niet verder behandelen), vrijspraak en schorsing van het betrokken lid voor maximaal één maand. Ten aanzien van andere sancties brengt de commissie advies uit aan het bestuur waarna het bestuur beslist. De commissie kan het bestuur de volgende sancties adviseren:
- het geven van een mondelinge of schriftelijke waarschuwing;
- een schorsing van meer dan één maand met een maximum van drie maanden;
- opzegging van het lidmaatschap;
- ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
6. De commissie neemt geen beslissing zonder dat zij het betrokken lid – en bij een jeugdlid, diens wettelijk vertegenwoordiger – heeft gehoord althans in de gelegenheid heeft gesteld om te worden gehoord.
7. De commissie brengt zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen zes weken na de melding van de vermeende overtreding een besluit dan wel advies uit aan het bestuur. Leden van de commissie die rechtstreeks of zijdelings bij de (vermeende) overtreding (kunnen) zijn betrokken nemen geen deel aan de behandeling en worden vervangen door hun plaatsvervanger(s). Elke beslissing (besluit of advies) wordt genomen door de voltallige commissie. Bij verhindering aan de commissievergadering deel te nemen, wordt een lidvervangen door diens plaatsvervanger.
8. De voorzitter of bij diens afwezigheid, diens plaatsvervanger stelt in overleg met de overige commissieleden de datum vast voor de behandeling van de overtreding en leidt de vergadering. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.
9. De commissie is bevoegd inzage te vorderen van alle bescheiden die op de (vermeende) overtreding betrekking hebben en betrokkenen en getuigen om inlichtingen te vragen. De commissieleden zijn verplicht tot geheimhouding met betrekking tot hetgeen hen uit hoofde van hun functie bekend is geworden.
10 De commissie motiveert haar besluit of advies dat wordt ondertekend door de voorzitter dan wel diens plaatsvervanger en de secretaris dan wel diens plaatsvervanger. Het besluit vermeldt de namen van de overige leden van de commissie die aan de besluitvorming deelnamen. De commissie besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid of plaatsvervangend lid heeft één stem.
11. Tegen de beslissing van de commissie staat geen bezwaar of beroep open. De beslissing wordt aan het bestuur gestuurd. Indien de beslissing inhoudt een vrijspraak, het seponeren van de zaak of een schorsing van het betrokken (jeugd)lid voor maximaal één maand dan wordt een afschrift van de beslissing gezonden aan het betrokkene lid of aan de wettelijk vertegenwoordiger(s) van het betrokken jeugdlid. 

Commissie van beroep

Artikel 5

1. De commissie van beroep bestaat uit drie. leden en twee plaatsvervangend leden. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan en uit de plaatsvervangende leden een plaatsvervangend voorzitter en plaatsvervangend secretaris.
2. Het bestuur stuurt een beroepschrift zoals bedoeld in artikel 7, lid 8 van de statuten direct naar de commissie van beroep in zoveel exemplaren als er commissieleden zijn, onder vermelding van de termijn waarbinnen de commissie uitspraak moet doen. De voorzitter en bij diens afwezigheid de plaatsvervangende voorzitter draagt er zorg voor dat een voltallige commissie bestaande uit drie personen wordt samengesteld uit de leden, respectievelijk de plaatsvervangende leden en dat alle (plaatsvervangende) leden een exemplaar van het beroepschrift ontvangen met vermelding van de datum en het tijdstip waarop en de plaats waar het beroepschrift zal worden behandeld.
3. De commissie neemt geen beslissing dan nadat zij de betrokken aanvrager van het lidmaatschap of het betrokken lid heeft gehoord dan wel heeft uitgenodigd om te worden gehoord en de aanvrager van het lidmaatschap, respectievelijk het lid ook na herhaald verzoek aan die uitnodiging geen gehoor heeft gegeven. De commissie van beroep is bevoegd het bestuur te horen. De commissie kan inzage vorderen van alle stukken die op de kwestie betrekking hebben en is bevoegd betrokkenen en getuigen om inlichtingen te vragen.
4. De commissie beslist met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid of plaatsvervangend lid heeft één stem. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar.
5. De commissie motiveert haar uitspraak en legt deze schriftelijk vast. De uitspraak wordt ondertekend door alle leden of plaatsvervangende van de commissie die over het beroepschrift oordeelden. De uitspraak wordt binnen de termijn zoals bedoeld in lid 2 aangetekend aan betrokkene toegezonden onder gelijktijdige toezending van een afschrift daarvan aan het bestuur. 

Commissie water- en visstandbeheer

Artikel 6

1. De commissie water- en visstandbeheer bestaat uit drie leden. De commissie wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan. De commissie water- en visstandbeheer adviseert het bestuur met betrekking tot het visserijkundig beheer van de wateren waarvan de vereniging het visrecht heeft. De commissie zal daartoe zoveel mogelijk gegevens(laten) verzamelen betreffende de waterkwaliteit, de visstand, de bevisbaarheid en overige 
relevante onderwerpen inzake de voor de vereniging van belang zijnde wateren.
2. De commissie rapporteert periodiek maar tenminste eenmaal per jaar haar bevindingen aan het bestuur. Voor het doen van uitgaven is voorafgaande goedkeuring vereist van het bestuur.
3. De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te nemen wanneer tenminste drie commissieleden ter vergadering aanwezig zijn. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft één stem. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen.
4 Eén commissielid neemt plaats in de VBC Hoeksche Waard 

Wedstrijdcommissie

Artikel 7

1. De wedstrijdcommissie bestaat uit vijf leden. Waarvan twee leden van de wedstrijd locatie Maasdam en twee leden uit de wedstrijd locatie Mijnsheerenland- Westmaas Zij wijst uit haar midden een penningmeester en secretaris aan. De voorzitter wordt aangesteld door het bestuur.
2. De commissie heeft tot taak op verzoek van het bestuur wedstrijden te (laten) organiseren. De bijzonderheden van een wedstrijd, waaronder het bepalen van plaats en datum worden vastgesteld in overleg met het bestuur. De commissie kan een wedstrijdreglement opstellen wat zij ter goedkeuring voorlegt aan het bestuur. Het wedstrijdreglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met landelijke of federatieve wedstrijdreglementen. Voor het doen van uitgaven is voorafgaande goedkeuring vereist van het bestuur.
De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te nemen wanneer ten minste drie commissieleden ter vergadering aanwezig zijn. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft één stem. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen. 

Vliegviscommissie

Artikel 7

1 De vliegviscommissie bestaat uit vijf leden. Zij wijst uit haar midden een penningmeester en secretaris aan. De voorzitter wordt aangesteld door het bestuur.
2 De commissie heeft tot taak op verzoek van het bestuur activiteiten te organiseren b.v. lezingen,vliegbinden, instructie werpen en wedstrijden. . De commissie kan een wedstrijdreglement opstellen wat zij ter goedkeuring voorlegt aan het bestuur. Het wedstrijdreglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met landelijke of federatieve wedstrijdreglementen. Voor het doen van uitgaven is voorafgaande goedkeuring vereist van het bestuur.
3 De commissie vergadert zo vaak als zij dit nodig acht. De commissie is bevoegd besluiten te nemen wanneer ten minste drie commissieleden ter vergadering aanwezig zijn. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Elk lid van de commissie heeft één stem. De commissie kan zich laten bijstaan door deskundigen. 

Commissie onderhoud gebouwen en steigers.

Artikel 8

1 De onderhoudgebouwen en steigers bestaat uit drie leden. Waarvan één lid van de haven locatie Maasdam en één lid uit de haven locatie Mijnsheerenland en Westmaas. En één lid wordt aangesteld door het bestuur.
2 De commissie heeft tot taak het onderhoud van gebouwen, vis c.q. botensteigers en havens van de hengelsportvereniging te coördineren.
3 Jaarlijks voor het onderhoud van gebouwen en steigers een beschrijving te maken met de daar aan de verbonden kosten per onderdeel. Deze kostenbegroting overleggen met het bestuur. Na goedkeuring van het bestuur zorgdragen voor de uitvoering van de werkzaamheden.
4 Het bijhouden van een wachtlijst voor ligplaatsen in de haven van Maasdam en de botensteiger te Westmaas en het toekennen van ligplaatsen in overleg met havenmeester en het dagelijks bestuur conform artikel 5 van het havenreglement.
5 Bij opzegging van ligplaatsen controleren of beschadiging aan steigers of haven door huurder aangebracht, innemen van de toegangssleutel. Na goedkeuring actueren van de terugbetaling van borgsom en sleutelgeld.

Financiële Advies Commissie. (FAC)

Artikel 9

Art. 1

In opdracht van de Algemene Vergadering beoordeelt de FAC, met het oog op een goede financiële bedrijfsvoering, de voorstellen met de financiële consequenties evenals de financiële verantwoording van het bestuur van HSV Binnenmaas, rapporteert daarover aan de Algemene Vergadering en formuleert daaromtrent zo nodig aanbevelingen. Zo nodig kan de FAC ook ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur en de Algemene Vergadering. In geval dat de FAC en het bestuur van de HSV Binnenmaas geen overeenstemming kunnen bereiken over een voorstel, beslist de Algemene Vergadering.

Art. 2

De FAC bestaat tenminste uit drie leden en ten hoogste uit 5 leden.Tenminste een lid heeft een financiële en/ of economische achtergrond.
De leden worden benoemd door de Algemene Vergadering voor de tijd van drie jaar. Ze zijn meteen herkiesbaar. Het lidmaatschap van de FAC zal voor enig lid maximaal drie aaneengesloten termijnen duren.

Art. 3

De leden van de FAC worden door de Algemene Vergadering gekozen uit de leden van de Hengelsportvereniging Binnenmaas. De penningmeester van de HSV Binnenmaas kan binnen een jaar na zijn aftreden geen deel uitmaken van de FAC.

Art. 4

In overleg met het bestuur van HSV Binnenmaas en het bestuur van de FAC wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor investeringen. Vanuit de vereniging kunnen verzoeken komen tot investeringen. De FAC bepaalt of dit van algemeen belang is of niet. Voor investeringen van algemeen belang voor elke sportvisser van de vereniging mag het bedrag een donatie zijn.Voor andere investeringen zal het in de vorm van een lening zijn. De FAC bepaalt de termijn van aflossing en het rente percentage.

Art. 5

De penningmeester van de HSV Binnenmaas zal desgevraagd de vergadering van de FAC bijwonen.

Art. 6

De FAC wijst uit haar midden een voorzitter aan. Een lid van de Commissie notuleert de vergadering.

Art. 7

De FAC vergadert tenminste twee maal per jaar en wel voor de Algemene Vergadering waarin de begroting, respectievelijk het financieel verslag aan de orde wordt gesteld en vervolgens zo vaak als dit wenselijk wordt geacht door haar voorzitter of door minstens twee van haar leden. 

De taken van FAC t.a.v. begroting en jaarrekening zijn de volgende:
Begroting. 
a) Verificatie van de aanvaarde uitgangspunten, zoals door belastingen, contributies, havengelden, afschrijvingen.
b) Controle of de begroting een juiste vertaling van het meerjarenplan.
c) Onderzoeken of de toelichting helder is.

Jaarrekening.
a) Toetsing aan begroting met in acht neming van de aanvaarde beleidsbijstellingen.
b) Toetsing van de toepassing van de uitgangspunten.
c) Onderzoeken of de toelichting helder is.

Art. 8

De FAC brengt schriftelijk, uiterlijk 1 week voorafgaand aan de Algemene Vergadering, verslag uit van haar bevindingen aan de het bestuur. Het staat de FAC daarnaast vrij om zich tussentijds(schriftelijk) tot de het bestuur te wenden, bij wijze van tussentijds verslag en/of informatie, indien zij dat wenselijk acht.

Art. 9

De penningmeester, even als de overige leden van het bestuur van de HSV Binnenmaas zijn gehouden de FAC alle gegevens en inlichtingen te verstrekken, die de ze commissie nodig acht voor een goede uitoefening van haar taak.

Art. 10

De FAC is zelfstandig bevoegd een registeraccountant voor rekening van de vereniging aanvullend boekenonderzoek te laten doen en daaromtrent gelijktijdig aan haar en het bestuur
van HSV Binnenmaas te rapporteren. Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 december 2012 van Hengelsport Vereniging Binnenmaas. 

Voorzitter Secretaris