Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

FAC

Reglement Financiële Commissie van Orde van HSV Binnenmaas.

Art. 1

Conform artikel van het huishoudelijk reglement benoemt de Algemene Vergadering de Financiële Adviescommissie (FAC). In opdracht van de Algemene Vergadering beoordeelt de FAC, met het oog op een goede financiële bedrijfsvoering, de voorstellen met de financiële consequenties evenals de financiële verantwoording van het bestuur van HSV Binnenmaas, rapporteert daarover aan de Algemene Vergadering en formuleert daaromtrent zo nodig aanbevelingen.Zo nodig kan de FAC ook ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur en de Algemene Vergadering.In geval dat de FAC en het bestuur van de HSV Binnenmaas geen overeenstemming kunnen bereiken over een voorstel, beslist de Algemene Vergadering. Betalingen door de penningmeester,bestemd voor investeringen en onderhoud, die de som van € 1000,- te boven gaan behoeven de toestemming van de FAC. Voor investeringen van meer dan € 1000,- dienen tenminste twee offertes te worden aangevraagd. 

Art. 2

De FAC bestaat tenminste uit drie leden en ten hoogste uit 5 leden .Tenminste een lid heeft een financiële en/ of economische achtergrond. De leden worden benoemd door de Algemene Vergadering voor de tijd van drie jaar.Ze zijn terstond herkiesbaar.Het lidmaatschap van de FAC zal voor enig lid maximaal drie aaneengesloten termijnen duren. 

Art. 3

De leden van de FAC worden door de Algemene Vergadering gekozen uit de leden van de Hengelsportvereniging Binnenmaas. De penningmeester van de HSV Binnenmaas kan binnen een jaar na zijn aftreden geen deel uitmaken van de
FAC. 

Art. 4

In de Algemene Ledenvergadering is op voordracht van het bestuur en de leden van de FAC een startkapitaal van € 190.000,- beschikbaar gesteld voor investeringen.Vanuit diverse doelgroepen van de vereniging kunnen verzoeken komen tot investeringen.De FAC bepaalt of dit van algemeen belang is of niet.Voor investeringen van algemeen belang voor elke sportvisser van de vereniging mag het bedrag een donatie zijn. Voor andere investeringen zal het in de vorm van een lening zijn. De FAC bepaalt de termijn van aflossing en het rentepercentage. 

Art. 5

De penningmeester van de HSV Binnenmaas zal desgevraagd de vergadering van de FAC bijwonen. 

Art. 6

De FAC wijst uit haar midden een voorzitter aan.Een lid van de Commissie notuleert de vergadering. 

De FAC vergadert tenminste twee maal per jaar en wel voor de Algemene Vergadering waarin de begroting, respectievelijk het financieel verslag aan de orde wordt gesteld en vervolgens zo vaak als dit wenselijk wordt geacht door haar voorzitter of door minstens twee van haar leden. De taken van FAC t.a.v. begroting en jaarrekening zijn de volgende: Begroting.
a) Verificatie van de aanvaarde uitgangspunten, zoals doorbelastingen, contributies, havengelden, afschrijvingen.
b) Controle of de begroting een juiste vertaling van het meerjarenplan.
c) Onderzoeken of de toelichting helder is. Jaarrekening.
a) Toetsing aan begroting.met in achtneming van de aanvaarde beleidsbijstellingen.
b) Toetsing van de toepassing van de uitgangspunten.
c) Onderzoeken of de toelichting helder is. 

Art. 8

De FAC brengt schriftelijk, uiterlijk 1 week voorafgaand aan de Algemene Vergadering, verslag uit van haar bevindingen aan de het bestuur. Het staat de FAC daarnaast vrij om zich tussentijds(schriftelijk) tot de het bestuur te wenden, bij wijze van tussentijds verslag en/of informatie, indien zij dat wenselijk acht. 

Art. 9

De penningmeester, evenals de overige leden van het bestuur van de HSV Binnenmaas zijn gehouden de FAC alle gegevens en inlichtingen te verstrekken, die de ze commissie nodig acht voor een goede uitoefening van haar taak. 

Art. 10

De FAC is zelfstandig bevoegd een registeraccountant voor rekening van de vereniging aanvullend boekenonderzoek te laten doen en daaromtrent gelijktijdig aan haar en het bestuur van HSV Binnenmaas te rapporteren. 

Art.11

De regelgeving genoemd in dit reglement en de genoemde kapitaalreservering kan slecht op voordracht van het bestuur van de vereniging na goedkeuring door de Algemene Ledenvergadering gewijzigd worden. Aldus vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering van 13 december 2012 van Hengelsport Vereniging Binnenmaas. 


A. de Rooij voorzitter
C van Veldhoven secretaris
A van der Woude penningmeester.