Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering 2017

terug naar overzicht

Woensdag, 1 maart 2017

Beste leden van HSV Binnenmaas. Het bestuur nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op maandag 20 maart 2017, aanvang 20:00 uur. De vergadering begint om 20:00 uur en vanaf 19:30 uur is de deur geopend en staat de koffie klaar.
            
Datum  :  Maandag 20 maart 2017
Tijd  :  20:00 uur **
Locatie  :
 Clubgebouw HSV Binnenmaas
Nieuwstraat 34 | 3273 AR | Westmaas

Agenda

  1. Opening en vaststelling agenda
  2. Mededelingen en ingekomen stukken
  3. Bestuursverkiezingen *
  4. Verslag vorige jaarvergadering 25-04-2016
  5. Jaarverslag secretaris 2016
  6. Verslagen van de commissies
  7. Financieel jaarverslag penningmeester 2016
  8. Verslag kascontrole commissie
  9. Rondvraag / sluiting * 
M.b.t. agendapunt 3. Bestuursverkiezingen: Aftredend en herkiesbaar is dagelijks bestuurslid Marcel van den Hurk.
Voor de nog openstaande algemene bestuursfuncties hebben als nieuw bestuurslid de volgende leden zich verkiesbaar gesteld; Marcel Kloos; Frank van der Weijden en Vincent Westdijk.
 **
De vergadering begint om 20:00 uur en vanaf 19:30 uur is de deur geopend en staat de koffie klaar. 
 *** De agendapunten voor de Algemene Ledenvergadering 2017 zijn digitaal beschikbaar. Download hier de Agendapunten voor de Algemene Ledenvergadering 2017.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van HSV Binnenmaas.